Algemene voorwaarden

 1. Habets advocatuur is ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 64070190.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten ter zake dienstverlening die een opdrachtgever (hierna: “Cliënt”) aan Habets advocatuur verstrekt. Deze algemene voorwaarden worden eveneens geacht van toepassing te zijn op alle vervolgopdrachten van Cliënt en van vennootschappen waarmee Cliënt als groepsmaatschappij in de zin van art. 2:24b BW is verbonden.
 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 7: 408 lid 2 BW is Habets advocatuur gerechtigd om, met inachtneming van de Gedragsregels voor Advocaten, te allen tijde een opdracht te beëindigen.
 4. Habets advocatuur zal haar werkzaamheden voor het overeengekomen uurtarief periodiek declareren. Het uurtarief kan in verband met kostenstijgingen worden aangepast. Over het honorarium is een forfaitair percentage van 5% kantoorkosten verschuldigd. Verschotten, zoals deurwaarderskosten, griffierechten, uittreksels en kosten verband houdende met inschakeling van derden, zijn uitdrukkelijk niet begrepen onder de kantoorkosten. Deze worden afzonderlijk doorbelast. Habets advocatuur is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor te verrichten werkzaamheden en te maken kosten, welke voorschotten al naargelang tussentijds of bij het einde van de opdracht worden verrekend. Declaraties dienen binnen 14 dagen na verzending daarvan te zijn voldaan zonder opschorting, korting of verrekening. Bij overschrijding van deze termijn is Cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim. Habets advocatuur kan in dat geval aanspraak maken op de wettelijke (handels-)rente en op vergoeding van de (buiten-) gerechtelijke kosten verband houdende met de incasso. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien een ander dan Cliënt, de debiteur, de declaratie voor zijn rekening dient te nemen, blijft Cliënt voor de betaling daarvan verantwoordelijk.
 5. Habets Advocatuur kan voor rekening en risico van Cliënt derden inschakelen. Zij overlegt daarover voor zoveel in redelijkheid mogelijk tevoren met Cliënt. Habets advocatuur is echter gerechtigd om zonder overleg een deurwaarder in te schakelen. Habets advocatuur is voorts gerechtigd (mede) namens Cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van een in te schakelen derde te aanvaarden. Elke aansprakelijkheid van Habets advocatuur voor tekortkomingen van een derde is uitgesloten. Habets advocatuur zal zo nodig haar aanspraken op de derde aan Cliënt overdragen.
 6. Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van een opdracht, waaronder mede begrepen is het niet, niet tijdig of niet volledig uitvoeren daarvan, een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid van Habets advocatuur jegens de Cliënt leidt, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het in de polis genoemde eigen risico. Een kopie van een uittreksel van de verzekeringspolis wordt desgevraagd aan de Cliënt ter beschikking gesteld. Iedere aansprakelijkheid voor mondelinge, niet opschrift gestelde adviezen is geheel uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid is voorts geheel uitgesloten indien de Cliënt op het tijdstip waarop de aansprakelijkheid is ontstaan jegens Habets advocatuur in verzuim was met de nakoming van enige verplichting. Indien, om welke reden dan ook, van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen uitkering wordt ontvangen, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ter grootte van het honorarium exclusief BTW dat in het kalenderjaar waarin de aansprakelijkheid is ontstaan door Habets advocatuur in het desbetreffende dossier aan de Cliënt is gedeclareerd en door de Cliënt is betaald, met een maximum van € 15.000. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens de Cliënt indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door Habets advocatuur aan de Cliënt verleende dienst. De in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen resp. beperkingen van de aansprakelijkheid zijn van toepassing tenzij dwingend recht zich daartegen verzet of de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
 7. 7Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid de Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen of moeten zijn. Indien dat tijdstip niet kan worden vastgesteld vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 24 maanden na de datum van de laatste declaratie in het dossier waarop de claim betrekking heeft.
 8. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor Cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Cliënt vrijwaart Habets advocatuur en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Habets advocatuur ten behoeve van de Cliënt verrichte werkzaamheden of tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door Habets advocatuur ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Habets advocatuur.
 9. Habets advocatuur zal een dossier na verzending van de laatste declaratie archiveren en gedurende 10 jaar bewaren. Na afloop van deze bewaarperiode zal het volledige dossier worden vernietigd en kunnen derhalve geen stukken meer bij Habets advocatuur worden opgevraagd.
 10. De bedingen in deze algemene voorwaarden worden geacht mede te zijn gemaakt ten behoeve van alle advocaten en medewerkers die voor Habets Advocatuur werkzaam zijn, en alle personen die bij de uitvoering door Habets Advocatuur zijn ingeschakeld.
 11. De rechtsverhouding tussen Habets advocatuur en Cliënt is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Limburg, tenzij het geschil behoort tot de competentie van de kantonrechter, of tenzij blijkens de met Cliënt gesloten schriftelijke overeenkomst de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is. De algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van discrepantie tussen deze teksten van deze Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 12. Indien Cliënt niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft deze het recht binnen een maand nadat Habets advocatuur zich op de bepaling als neergelegd in 10 heeft beroepen en de zaak wil voorleggen aan de niet volgens de wet relatief bevoegde rechter, te bepalen dat het geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter wordt voorgelegd.

U kunt de algemene voorwaarden ook als PDF downloaden, klik dan hier

Share