Optelsom van ontslagredenen onvoldoende voor ontslag

Publicatiedatum: 23-09-2020

De kantonrechter te ‘s-Gravenhage heeft op 4 september jl. geoordeeld dat de ontslaggronden afzonderlijk getoetst moeten worden en ‘voldragen’ moeten zijn. Een optelsom van verschillende ontslaggronden, die elk op zich onvoldoende zijn voor ontslag, is dus – anders dan bij het ontslagrecht dat gold tot 1 juli 2015 - onvoldoende om een ontslag te kunnen dragen.

De werkgever had in de betreffende zaak een ontbindingsverzoek ingediend, waaraan primair een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding ten grondslag werd gelegd en subsidiair ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid. De kantonrechter oordeelde dat de werkgever onvoldoende had onderbouwd dat er sprake was van een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie, waardoor van de werkgever niet langer kon worden gevergd de arbeidsverhouding te laten voortduren. Bovendien oordeelde de kantonrechter dat niet was gebleken dat de werkgever zich had ingespannen om de relatie te herstellen (voor zover deze ernstig verstoord was).

Omdat evenmin vaststond dat de werknemer niet voldeed aan de eisen die aan diens functie mochten worden gesteld en dat werknemer in de gelegenheid was gesteld het functioneren te verbeteren, wees de kantonrechter het verzoek af.

Deze uitspraak onderstreept dat iedere reden, die aan een ontbindingsverzoek ten grondslag wordt gelegd, gegrond en voldragen moet zijn om – zoals de wetgever heeft beoogd - tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te komen.

Wat valt er onder het loonbegrip over vakantiedagen?
Ernstig verwijtbaar handelen in het kader van de WWZ
Share